46210

فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی مرک وسیگماآلدریچ محلولMEMسیگماآلدریچ۵۰۰سی سی M2279 مگنسون(!!)واحد۱۰گرم شرکت مرک841435 مگنسون(!)آزوویولت واحد۲۵گرم شرکت مرک841713 ۳نیترواستوفنون واحد۱۰۰گرم شرکت سیگماآلدریچ پیلوکارپین نیترات واحد۵گرم شرکت سیگماآدریچP0597 پتاسیم آرسنات واحد۵و۵۰گرم شرکت سیگماآلدریچA6631 کوئنین کربنات واحد۱۰گرم شرکت سروا سودان ردB7واحد۱۰گرم شرکت سیگماآلدریچ46210 سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات واحد۲۵۰گرم شرکت سیگماآلدریچ…