فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی مرک وسیگماآلدریچ
محلولMEMسیگماآلدریچ۵۰۰سی سی M2279

مگنسون(!!)واحد۱۰گرم شرکت مرک841435

مگنسون(!)آزوویولت واحد۲۵گرم شرکت مرک841713

۳نیترواستوفنون واحد۱۰۰گرم شرکت سیگماآلدریچ

پیلوکارپین نیترات واحد۵گرم شرکت سیگماآدریچP0597

پتاسیم آرسنات واحد۵و۵۰گرم شرکت سیگماآلدریچA6631

کوئنین کربنات واحد۱۰گرم شرکت سروا

سودان ردB7واحد۱۰گرم شرکت سیگماآلدریچ46210

سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات واحد۲۵۰گرم شرکت سیگماآلدریچ

تترادسیل تری متیل آمونیوم برمایدواحد۲۵گرم شرکت مرک840006

تالیم نیترات واحد۱۰گرم شرکت سیگماآلدریچ

آنترون واحد۱۰گرم شرکت سیگماآلدریچ101468

AzBTSواحد۱گرم شرکت سیگماآلدریچ11557

استیل کولین کلرید واحد۲۵گرم شرکت سیگماآلدریچA6625

آزورI واحد۵گرم شرکت سیگما

برموکروزل پورپل واحد۵گرم شرکت مرک103025

دی بنزیل سوکسینات واحد۱گرم شرکت سیگماTMT00202

بیسموت تری اکسیدواحد۱۰۰گرم شرکت سیگما

بیس اکریل آمید واحد۵۰گرم شرکت مرک805968