فروش پالادیوم کلرید پودر

فروش پالادیوم کلرید پودر

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان پالادیوم کلرید Palladium(II) chloride (59% Pd) بسته بندی ۱ و۵ گرمی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:807110 مشخصات فنی کالا: Synonyms: Palladium dichloride, Hydrochloric acid palladium salt, Palladium Chloride CAS #: 7647-10-1 EC Number: 231-596-2 Molar Mass: 177.33 g/mol Chemical Formula: PdCl₂ Hill Formula: Cl₂Pd 807110 View Pricing & Availability Download Product Safety Card…

فروش دی متیل سولفات مرک

فروش دی متیل سولفات مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی مرک آلمان دی متیل سولفات Dimethyl sulfate for synthesis بسته بندی ۵۰۰ سی سی و۱لیتری موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:803071 Cas نامبر:1-78-77 مشخصات فنی کالا: Dimethyl sulfate for synthesis Synonym: Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester CAS Number 77-78-1 Molecular Weight 126.13  MDL number MFCD00008416  EC…

فروش سیکلوپنتان مرک

فروش سیکلوپنتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان سیکلوپنتان Cyclopentane بسته بندی:50سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:818769 Casنامبر:3-92-287 مشخصات فنی کالا:   Key Spec Description Catalogue Number 818769 Product Information CAS number 287-92-3 EC index number 601-030-00-2 EC number 206-016-6 Hill Formula C₅H₁₀ Molar Mass 70.14 g/mol HS Code…

فروش باریم اکسید

فروش باریم اکسید

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی سیگماآلدریچ باریم اکسید Barium oxide    97% بسته بندی50و250گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:288497 Casنامبر:5-28-1304 مشخصات فنی کالا: Barium oxide 97% CAS Number 1304-28-5 Linear Formula BaO Molecular Weight 153.33  EC Number 215-127-9  MDL number MFCD00003453  PubChem Substance ID 24857344 Properties Related Categories Barium, Barium Catalysts, Catalysis and Inorganic Chemistry, Chemical Synthesis, Materials Science,…

فروش اکریفلاوین پودر

فروش اکریفلاوین پودر

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع مواداولیه شیمیایی وآزمایشگاهی اکریفلاوین Acriflavine پودر جهت تحقیقات آزمایشگاهی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ بسته بندی:10گرمی کاتالوگ نامبر:01673 Casنامبر:0-52-8048 مشخصات فنی کالا: Acriflavine BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT) Synonym: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral CAS Number 8048-52-0 Empirical Formula (Hill Notation) C14H14ClN3 Molecular Weight 259.73  MDL number MFCD00064307  PubChem Substance ID 329747342…

فروش پودر برم اورال

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع مواددارویی تحقیقاتی وکمیاب برم اورال Brom ural پودر از کمپانی سروا ظاهر کالا:به صورت پودر بسته بندی ۱گرمی این ترکیب برای مصرف دارو خوراکی نمیباشد برای آزمایشات تحقیقاتی استفاده میشود.   Bromisoval ( INN )، معمولا به عنوان شناخته bromovalerylurea ، یک است خواب آور و آرام بخش از bromoureide گروه کشف شده توسط نول در سال…

۲برموبوتان مرک

۲برموبوتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان ۲برموبوتان نام دیگرکالا:بوتیل برمید sec-Butyl bromide واحد۲۵۰ سی سی و۱ لیتری موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:801548 مشخصات فنی کالا: 2-Bromobutane Download Zoom 2-Bromobutane for synthesis. CAS 78-76-2, chemical formula CH₃CH₂CHBrCH₃. 2-Bromobutane MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ,…

اتیل آمونیوم کلرید فروش

اتیل آمونیوم کلرید فروش

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی اتیل آمونیوم کلرید اتیل آمین هیدروکلرید بسته بندی ۲۵۰ گرم و۵۰۰گرمی کمپانیهای مرک و ریدل دی هاین آلمان  

فروش کادمیوم اکسید

فروش کادمیوم اکسید

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کادمیوم اکسید واحد۱۰۰گرمی موجودازکمپانیBDHانگلیس  

فروش برلیانت کریزل بلو پودر

فروش برلیانت کریزل بلو پودر

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وتحقیقاتی برلیانت کریزل بلو موجودازکمپانی سیگما بسته بندی:10و25گرمی کاتالوگ نامبر:860867 Casنامبر:2-06-51716 مشخصات فنی کالا: Brilliant Cresyl Blue ALD Certified by the Biological Stain Commission Synonym: 3-Amino-7-(diethylamino)–2-methylphenoxazin-5-ium (T-4)–tetrachlorozincate (2:1), Brilliant Blue C CAS Number 51716-96-2 Empirical Formula (Hill Notation) C17H20ClN3O · 0.5ZnCl2 Molecular Weight 385.96  Beilstein/REAXYS Number 5690713  EC Number 279-675-0  MDL…