درباره ما

شرکت شهرآزما در سال ۱۳۸۰ کار خودرا در زمینه واردات،تهیه وتوزیع موادشیمیایی آغازنمود.

این شرکت با خدمت گرفتن کادری مجرب وکارآمددر ارائه خدمات مطلوب درامر واردات وپخش مواداولیه شیمیایی سالهاست که تجارب خودرا دراختیار صنایع گوناگون قرارداده وبا تامین به موقع وباکیفیت وقیمت مناسب زمینه رضایت کامل مشتریان خود رافراهم آورده است.