محصولات

فروش نرمال هپتان مرک

فروش نرمال هپتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان نرمال هپتان n-Heptane واحد۱و۲.۵ لیتری موجودازکمپانی مرک کاتالوگ نامبر:104379 مشخصات فنی کالا: Download Zoom for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur n-Heptane MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. SDS Certificates CAS #: 142-82-5 EC…

فروش سدیم فرمات مرک

فروش سدیم فرمات مرک

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان سدیم فرمات Sodium formate واحد۵۰۰ گرمی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:106443 کسنامبر:7-53-141 مشخصات فنی کالا: for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Sodium formate MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. SDS CAS #: 141-53-7 EC…

فروش فنیل هیدرازین مرک

فروش فنیل هیدرازین مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان فنیل هیدرازین واحد۲۵۰سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:807250 مشخصات فنی کالا: Phenylhydrazine for synthesis. CAS 100-63-0, EC Number 202-873-5, chemical formula C₆H₅NHNH₂. Fenil-hidrazina MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. SDS CAS…

فروش دی گالاکتوز مرک آلمان

فروش دی گالاکتوز مرک آلمان

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع مواداولیه شیمیایی ازکمپانی مرک آلمان دی گالاکتوز D(+)-Galactose نامهای دیگر کالا:لاکتوگلوکوز،دی گالاکتوپیرانوز بسته بندی ۲۵ و۱۰۰گرمی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:104058 Cas number   59-23-4 مشخصات فنی کالا: Empirical Formula (Hill Notation): C6H12O6 CAS Number: 59-23-4 Molecular Weight: 180.16 Beilstein/REAXYS Number: 1724619 EC Number: 200-416-4 MDL number:…

فروش فتالوسیانین آبی آزمایشگاهی

فروش فتالوسیانین آبی آزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی سیگماآلدریچ فتالوسیانین بلو Copper(II) phthalocyanine نامهای دیگر کالا:پیگمنت بلو15,cpuc بسته بندی,۵ و۲۵ گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:252980 کسنامبر:8-14-147 ((این ترکیب دربسته بندی ۵ و۲۵گرمی ارائه میشود وفقط جهت کارهای تحقیقاتی میباشد درحجم کیلو یا گرید صنعتی موجودنیست)) مشخصات فنی کالا: Copper(II) phthalocyanine…

فروش فتالوسیانین سبزآزمایشگاهی

فروش فتالوسیانین سبزآزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی سیگماآلدریچ فتالوسیانین گرین Phthalocyanine green واحد:1گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:CDS000384 کسنامبر:5-14-14832 ((این ترکیب در بسته بندی ۱ گرمی موجود میباشد وبا خلوص بالا فقط جهت کارهای تحقیقاتی مورداستفاده قرارمیگیرد)) مشخصات فنی کالا: Phthalocyanine green AldrichCPR Empirical Formula (Hill Notation): C32Cl16CuN8 CAS Number:…

بیسمارک براونR

بیسمارک براونR

شهرآزما واردکننده انواع موادآزمایشگاهی وشیمیایی از کمانی سیگماآلدریچ بیسمارک براون R Bismarck Brown R (for microscopy (Bact., Hist نامهای دیگر کالا:وزووین،بازیک براون واحد:25گرمی کاتالوگ نامبر:15000 کسنامبر:9-66-5421 مشخصات فنی کالا: 15000 Bismarck Brown R for microscopy (Bact., Hist.) Synonym(s): Basic Brown 4, Vesuvine Empirical Formula (Hill Notation): C21H24N8 · 2HCl CAS Number:…

دی آمونیوم هیدروژن سیترات

دی آمونیوم هیدروژن سیترات

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی مرک آلمان دی آمونیوم هیدروژن سیترات di-Ammonium hydrogen citrate واحد۵۰۰گرمی موجودازکمپانی مرک کاتالوگ نامبر:101154 کسنامبر:5-65-3012 مشخصات فنی کالا: di-Ammonium hydrogen citrate Download Zoom for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur di-Ammonium hydrogen citrate MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ,…

دی استیل مونواکسیم سیگماآلدریچ

دی استیل مونواکسیم سیگماآلدریچ

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وشیمیایی دی استیل مونواکسیم Diacetyl monoxime 2,3-Butanedione monoxime بسته بندی:25 و100گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:B0753 کسنامبر:6-71-57 مشخصات فنی کالا: 2,3-Butanedione monoxime ≥98% All Photos(1) Synonym(s): Diacetyl monoxime, BDM, Biacetyl monoxime Linear Formula: CH3C(=NOH)COCH3 CAS Number: 57-71-6 Molecular Weight: 101.10 Beilstein/REAXYS Number: 605582 EC Number: 200-348-5…

فروش سرب کلرید مرک آلمان

فروش سرب کلرید مرک آلمان

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی سرب ۲ کلرید Lead(II) chloride anhydrous واحد100و500گرم موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:807383 کسنامبر:4-95-7758 جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره های09126702071و09356702077تماس حاصل نمایید. مشخصات فنی کالا: Key Spec Table CAS # EC Number Hill Formula Chemical Formula Molar Mass 7758-95-4 231-845-5 Cl₂Pb PbCl₂ 278.1 g/mol Pricing &…