فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی




آدونیتول ۵گرم شرکت مرک100846

آهن سولفید ۱۰۰گرم و۱کیلوشرکت مرک103956

آمونیوم تتراکلروکوپرات ۲۵۰گرم شرکت سیگما00639

آرسنیک فلز۵گرم شرکت سیگماآلدریچ

ال آسپارژین ۲۵گرم شرکت مرک101565

آنتیموان تری اکسید۱۰۰گرم شرکت مرک107836

آنتی فوم۱۰۰گرم شرکت مرک107743

آمیدوبلکb10واحد۲۵گرم شرکت مرک101167

آمونیوم آلومینیوم سولفات۵۰۰گرم شرکت مرک101031

آلیل الکل واحد۱۰۰سی سی و۱لیتری شرکت مرک101031

آمونیوم پرکلرات۲۵۰گرم شرکت سیگما208507

آلانتویین ۱۰۰گرم شرکت سیگما

آلومینیوم نیترات واحد۵۰۰گرم شرکت مرک101086

آلومینیوم سدیم سولفات ۱۰۰گرم شرکت سروا

۴آمینوپیریدین واحد۱۰و۲۵گرم شرکت مرک801111

آلومینیوم فلوریدتری هیدرات واحد۵۰گرم شرکت سیگما236098

آلومینیوم استات هیدرات واحد۱۰۰گرم شرکت سیگما289825

آلفاآمیلازواحد۱گرم شرکت سیگما10070

آدنین واحد۵گرم شرکت سیگما

آزوکارمینGواحد۲۵گرم شرکت مرک

آزوکارمینbواحد۵گرم شرکتbdh

۴آمینو۳متیل بنزن سولفونیک اسیدسدیم سالت

آهن۲استات خشک واحد۱۰و۵۰گرم شرکت سیگما339199

ان بوتیل استات واحد۲۵۰ سی سی شرکت مرک

باریم پراکسید واحد۱کیلوشرکت مرک 101740

برلیوم سولفات تتراهیدرات خلوص۹۹.۹۹واحد۲۵گرم شرکت آلفاایسر

برلیوم اکسیدواحد۲۵گرم شرکت انگلیسی