واردات وفروش انواع موادشیمیایی آزمایشگاهی

واردات وفروش انواع موادشیمیایی آزمایشگاهی

واردات وفروش انواع موادشیمیایی آزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی آزمایشگاهی دارویی وتحقیقاتی
بوتیل متااکریلات ۵۰۰سی سی شرکت مرک800585

برلیانت بلو ۲۵گرم شرکت سیگماآلدریچ

باریم استات ۱۰۰گرم شرکت سیگماآلدریچ

باربیتال(۵.۵دی اتیل باربیتوریک اسید)۲۵گرم سیگماآلدریچ b0375

سدیم باربیتال(۵.۵دی اتیل باربیتوریک اسیدسدیم سالت)۲۵گرم سیگماآلدریچb0500

بنزالکونیوم کلرید ۲۵۰گرم و۱کیلومرک

۲و۶دی ترت بوتیل ۴متیل فنل واحد۱۰۰و۵۰۰گرم شرکت مرک822021

اتیل بنزن واحد۱۰۰سی سی شرکت مرک801372

اتفون واحد۱۰۰میلیگرم شرکت سیگماآلدریچc0143

۱و۴فنیلن دی آمین دی هیدروکلریدواحد۲۵و۵۰گرم شرکت سیگما78460

۱و۴فنیلن دی آمین واحد۵گرم شرکت مرک807246

فوتورکس(۴متیل آمینوفنل سولفات)۲۵۰گرم شرکت مرک107299

بتاگلوکورونیداز/آریل سولفاتاز واحد۲سی سی شرکت مرک104114

ال هیستیدین ۲۵گرمی شرکت مرک104350

ایساتین(ایزاتین)واحد۵گرم شرکت مرک104734

ال ایزو لوسین واحد۲۵گرم شرکت مرک105362

کیزلگور(خاک دیاتومه خالص)واحد۱ کیلوشرکت فلوکا60779