آلومینیوم فلوریدتری هیدرات

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی آدونیتول ۵گرم شرکت مرک100846 آهن سولفید ۱۰۰گرم و۱کیلوشرکت مرک103956 آمونیوم تتراکلروکوپرات ۲۵۰گرم شرکت سیگما00639 آرسنیک فلز۵گرم شرکت سیگماآلدریچ ال آسپارژین ۲۵گرم شرکت مرک101565 آنتیموان تری اکسید۱۰۰گرم شرکت مرک107836 آنتی فوم۱۰۰گرم شرکت مرک107743 آمیدوبلکb10واحد۲۵گرم شرکت مرک101167 آمونیوم آلومینیوم سولفات۵۰۰گرم شرکت مرک101031 آلیل الکل واحد۱۰۰سی سی و۱لیتری…