ماده شماره 4

ماده شماره 4

اتیلن، ساده‌ترین هیدروکربن غیر اشباع بوده و اولین عضو از گروه آلکنها می‌باشد. فرمول شیمیایی آن C2H4 بوده، بین دو اتم کربن پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این پیوند دوگانه، اتیلن ایزومر صورت‌بندی ندارد، یعنی دو نیمه مولکول نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه، صورت‌بندی خود را تغییر دهند. اتیلن دارای ساختمان مسطح بوده، زاویه بین دو…

ماده شماره 3

ماده شماره 3

اتیلن، ساده‌ترین هیدروکربن غیر اشباع بوده و اولین عضو از گروه آلکنها می‌باشد. فرمول شیمیایی آن C2H4 بوده، بین دو اتم کربن پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این پیوند دوگانه، اتیلن ایزومر صورت‌بندی ندارد، یعنی دو نیمه مولکول نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه، صورت‌بندی خود را تغییر دهند. اتیلن دارای ساختمان مسطح بوده، زاویه بین دو…

ماده شماره 2

ماده شماره 2

واردات وفروش انواع مواد آزمایشگاهی،تحقیقاتی ودارویی از کمپانی سیگماآلدریچ موجودی بیش از ۷۰۰۰قلم از انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانیهای مرک آلمان،سیگما،آلدریچ،پانراک،کارلو،اکروس،فلوکاوکیولب فروش انواع مواد شیمیایی از کمپانیهای هند وچین جهت اطلاع قیمت وموجودی از طریق تماس وتلگرام پاسخگوهستیم.