ماده شماره 2

ماده شماره 2

ماده شماره 2

واردات وفروش انواع مواد آزمایشگاهی،تحقیقاتی ودارویی از کمپانی سیگماآلدریچ موجودی بیش از ۷۰۰۰قلم از انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانیهای مرک آلمان،سیگما،آلدریچ،پانراک،کارلو،اکروس،فلوکاوکیولب

فروش انواع مواد شیمیایی از کمپانیهای هند وچین

جهت اطلاع قیمت وموجودی از طریق تماس وتلگرام پاسخگوهستیم.