لایت ویولت

فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی وآزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی مرک وسیگماآلدریچ محلولMEMسیگماآلدریچ۵۰۰سی سی M2279 مگنسون(!!)واحد۱۰گرم شرکت مرک841435 مگنسون(!)آزوویولت واحد۲۵گرم شرکت مرک841713 ۳نیترواستوفنون واحد۱۰۰گرم شرکت سیگماآلدریچ پیلوکارپین نیترات واحد۵گرم شرکت سیگماآدریچP0597 پتاسیم آرسنات واحد۵و۵۰گرم شرکت سیگماآلدریچA6631 کوئنین کربنات واحد۱۰گرم شرکت سروا سودان ردB7واحد۱۰گرم شرکت سیگماآلدریچ46210 سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات واحد۲۵۰گرم شرکت سیگماآلدریچ…

فروش انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی

فروش انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده موادشیمیایی آزمایشگاهی وتحقیقاتی ویتامین d3پودر ۱و۵ گرم سیگما c9756 وانادیوم پنتاکسید v2o5واحد۱۰۰و۲۵۰گرم شرکت مرک ۱۰۰۸۲۴ ویتامینd2واحد۱گرم شرکت مرک ۱۰۰۸۵۲۲ اوریک اسید۱۰۰گرم شرکت مرک۱۰۰۸۱۴ اورانیل نیترات ۲۵گرم شرکت مرک ۸۰۸۴۷۶ اورانیل استات واحد۲۵گرم و۱۰۰گرم شرکت bdh یوروپیوم تری اکسید ۱گرم شرکت مرک ۱۱۲۱۵۶ ترت بوتیل استواستات ۲۵۰ سی…