فوتومتریک

کیت تست آلومینیومSpectroquant

کیت تست آلومینیومSpectroquant

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کیت تست آلومینیوم روش:فوتومتریک مناسب برای ۱۸۰ تست کاتالوگ نامبر:114825 Aluminium Test Download Zoom Method: photometric 0.020 – 1.20 mg/l Al Spectroquant® Description Catalogue Number 114825 Description Aluminium Test Overview The method is analogous to APHA 3500-Al-B and DIN ISO 10566 E30. This Spectroquant®…

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کیت تست کادمیوم ۲۵عددی موجودازکمپانی مرک برای ۲۵ تست کاتالوگ نامبر:114834 مشخصات فنی کالا: Download Zoom Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Cd Spectroquant® Cadmium Cell Test MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. Description…