تشخیص کادمیوم به روش فوتومتریک

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کیت تست کادمیوم ۲۵عددی موجودازکمپانی مرک برای ۲۵ تست کاتالوگ نامبر:114834 مشخصات فنی کالا: Download Zoom Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Cd Spectroquant® Cadmium Cell Test MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. Description…