برم اورال

فروش پودر برم اورال

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع مواددارویی تحقیقاتی وکمیاب برم اورال Brom ural پودر از کمپانی سروا ظاهر کالا:به صورت پودر بسته بندی ۱گرمی این ترکیب برای مصرف دارو خوراکی نمیباشد برای آزمایشات تحقیقاتی استفاده میشود.   Bromisoval ( INN )، معمولا به عنوان شناخته bromovalerylurea ، یک است خواب آور و آرام بخش از bromoureide گروه کشف شده توسط نول در سال…