محصولات کمپانی سیگماآلدریچ

واردات وتوزیع محصولات کمپانی سیگماآلدریچ

موجودی بیش از ۱۰۰۰۰قلم از انواع مواد شیمیایی،آزمایشگاهی تخصصی دارویی آرایشی بهداشتی وتحقیقاتی از کمپانیهای معتبر دنیا