شهرآزماشیمی

شهرآزما واردکننده موادآزمایشگاهی ومواداولیه کارخانجات داروسازی|داروسازی گیاهی|فروش انواع هورمون های گیاهی وسموم تحقیقاتی|کارخانجات تولیدکننده موادآرایشی|کارخانجات صنایع لبنی|آزمایشگاههای کنترل کیفی,آزمایشگاههای تصفیه آب وفاضلاب|آزمایشگاههای محیط زیست،آزمایشگاههای پاتولوژی|مراکزدانشگاهی،مراکزتحقیقاتی،موسسات پژوهشی،مراکز استانداردوپالایشگاهها،رنگ ورزین وچای ودخانیات

پاسخ دهید