تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی
کیت تست کادمیوم
۲۵عددی
موجودازکمپانی مرک
برای ۲۵ تست
کاتالوگ نامبر:114834

مشخصات فنی کالا: