موادشیمیایی وآزمایشگاهی فروش

موادشیمیایی وآزمایشگاهی فروش

موادشیمیایی وآزمایشگاهی فروش

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی
۱و۵دی فنیل کاربازید۲۵گرم مرک103091

دناتونیوم بنزوات ۱۰گرم شرکت سیگماd5765

دیتیزون۵و۲۵گرم شرکت مرک 103092

۱و۲دی کلرواتان واحد۱لیتری100955

۲و۵دی هیدروکسی بنزوییک اسید۵۰گرم مرک841745

دیسپرسیوم ۳اکسیدخلوص۹۹.۹۹واحد۵گرم سیگما203181

سینکونینcinchonineواحد۲۵گرم سیگما27370

سینامالدهید۱۰۰سی سیگماw228613

سلولزاستات فتالات واحد۱۰۰گرم سیگما22192

سیکلوهگزانون واحد۵۰۰سی سی مرک102888

سیکلوپنتان یوازول گریدواحد۵۰سی سی مرک818769

سلوبیوز واحد۲۵گرم شرکت مرک102352

سریم اکسید واحد۱۰۰گرم شرکت مرک102263

بتاکاروتن گرید یوازولuv واحد۱گرم شرکت سیگما22040

باریم کربنات واحد۲۵۰گرم و۱کیلومرک

۱و۳و۵بنزن تری کربوکسیلیک اسید(تریمیسیک اسید)واحد۲۵گرم مرک

بایل سالت واحد۱۰۰گرم سیگماb8756

بوتریک اسید واحد۱ لیتر شرکت سیگماآلدریچb103500

1-H-بنزوتریازول واحد۱۰۰و۵۰۰گرم مرک822315

باریم سولفات استانداردگریدواحد۲۵۰گرم مرک101748