فروش فتالوسیانین سبزآزمایشگاهی

فروش فتالوسیانین سبزآزمایشگاهی

فروش فتالوسیانین سبزآزمایشگاهی

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی سیگماآلدریچ
فتالوسیانین گرین
Phthalocyanine green
واحد:1گرمی
موجودازکمپانی سیگماآلدریچ
کاتالوگ نامبر:CDS000384
کسنامبر:5-14-14832
((این ترکیب در بسته بندی ۱ گرمی موجود میباشد وبا خلوص بالا فقط جهت کارهای تحقیقاتی مورداستفاده قرارمیگیرد))

مشخصات فنی کالا:

Phthalocyanine green

AldrichCPR

Empirical Formula (Hill Notation):
C32Cl16CuN8
CAS Number:
Molecular Weight:
1127.19
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID: